Úradná tabuľa

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Slavkovce

 30.01.2019

Obec  S l a v k o v c e

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Slavkovce

OBEC SLAVKOVCE  uznesením č. 1 zo dňa 6.12.2018
V Y H L A S U J E
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Slavkovce na stredu 30.01.2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Slavkovce a určuje spôsob konania volieb tajným hlasovaním.  

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra  (úväzok  25 hodín mesačne )  musí spĺňať:

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. Výhodou je:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru
 • skúšky hlavného kontrolóra
 • prax v kontrolnej činnosti alebo prax vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej
 • znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce
 • morálna bezúhonnosť

 3. Náležitosti prihlášky:

 • osobné údaje kandidáta /meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj – tel, email
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 • čestné prehlásenie o odbornej praxi
 • čestné prehlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov na účely vykonania voľby HK

4. Spôsob doručenia prihlášky:

Písomnú prihlášku doručí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Slavkovce spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 16.01.2019 do 15:00 hod v  zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce SLAVKOVCE – NEOTVÁRAŤ,“ osobne alebo poštou na adresu: Obec Slavkovce, Obecný úrad, 072 17  Slavkovce 115

V Slavkovciach, 13.12.2018

1

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Slavkovce
Počasie Slavkovce - Svieti.com

Návštevnosť

TOPlist

Anketa