Aktuality

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste -ukončené

 04.09.2018

Obec  S l a v k o v c e

Obecný úrad Slavkovce,  072 17 Slavkovce 115

IČO:00325775    telefón:056/6493210    e-mail: slavkovce@minet.sk    www.obecslavkovce.sk

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov v rámci realizácie „Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I – NP PRIM (Projekt Inklúzie v Materských školách)“.

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Slavkovce, Obecný úrad Slavkovce, 072 17 Slavkovce 115

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka

Podkategória: asistent/asistentka učiteľa Materskej školy, 1 pracovné miesto

Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a   odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

·         žiadosť o prijatie do zamestnania,

·         profesijný životopis,

·         doklady o ukončenom vzdelaní,

·         súhlas so spracovaním osobných údajov,

·         v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 18.9.2018 do 15:00 hod na adresu:

Obec Slavkovce, Obecný úrad Slavkovce, 072 17 Slavkovce 115

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec Slavkovce, Obecný úrad Slavkovce, 072 17 Slavkovce 115.   Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa  24.9.2018  v čase od 10,00 hod v budove Obecného úradu Slavkovce a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

V Slavkovciach, dňa 4.9.2018

                                                                                                                                            

                                                                                                                  Ing. Iveta Pavliková

                                                                                                                     starostka obce                                                                         

Ochrana osobných údajov

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Slavkovce
Počasie Slavkovce - Svieti.com

Návštevnosť

TOPlist

Anketa