Projekt MOPSZákladné informácie


Operačný program:                    Ľudské zdroje

Poskytovateľ:                                Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej

                                                         republiky v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prijímateľ:                                      Obec Slavkovce

Názov prioritnej osi:                    P05 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít                               

Špecifický cieľ:                             5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnanosť

                                                         a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým

                                                         rómov

Názov projektu:                           Miestne občianske poriadkové služby Slavkovce

Kód výzvy:                                     OPLZ-P05-2017-1

Kód projektu:                               312051J328

Typ projektu:                                Dopytovo orientovaný

Miesto realizácie:                        Obec Slavkovce

Začiatok realizácie:                     December / 2017

Ukončenie :                                   November / 2020

Výška NFP:                                     95 765,13 €

     Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK na základe povinných merateľných ukazovateľov – vytvorenie 4 pracovných miest – prioritne z marginalizovanej komunity, ktorými sa zabezpečí podpora poskytovania sociálnych a asistenčných služieb.

    

     Miestna občianska poriadková služba je zameraná na niekoľko hlavných oblastí pracovných činností - ochrana verejného a súkromného majetku, ochrana verejného poriadku, ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana životného prostredia či ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.  

    

     Cieľom je podpora zamestnanosti, zvýšenie vzdelanostnej úrovne, zabezpečenie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti občanov, odstránenie anonymity pri páchaní  kriminality, zníženie rizika etnických konfliktov, zlepšenie úrovne vzťahov väčšinového a menšinového obyvateľstva.


Telefónne číslo MOPS : 0902 440 113,  0911 815 587


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje              

www.employment.gov.sk                    www.esf.gov.sk                        www.minv.gov.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Obec Slavkovce
  Počasie Slavkovce - Svieti.com

  Návštevnosť

  TOPlist

  Anketa